Skip to main content

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak aşağıda belirtilen yöntemlerle veya kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle yapılabilecektir;

 

1. Şahsen Başvuru:

Başvuru sahibinin Şirketimizin Organize sanayi bölgesi 2. Cadde no: 24 İnegöl/BURSA adresine bizzat gelerek kimliğini gösterir resmi belge ile başvurması.
Not: Zarfın üzerine “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

2. Noter Vasıtası ile Tebligat:

Başvuru sahibinin Şirketimizin Organize sanayi bölgesi 2. Cadde no: 24 İnegöl/BURSA adresine noter aracılığıyla tebligat göndermesi Not: Tebligat Zarfına “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

3. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru:

Şirketimizin [email protected] adresine, ya da [email protected] KEP adresimize konusu “6698 sayılı KVK Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olan e-postanın güvenli elektronik imza ile imzalanarak gönderilmesi yeterlidir. Belirtilen usulde iletilen başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Müşteri

◊ Tedarikçi

◊ İş ortağı
◊ CV Sahibi
◊ Ziyaretçi
◊ Başvuru Tarihi ……………….
◊ Diğer (belirtiniz) …………………………………………………………………………..

◊ Eski çalışan:         İşe giriş tarihi: ……………………. İşten Çıkış Tarih: ………………………

 

5. Lütfen başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

( )E-posta adresime gönderilsin.

( ) İletişim Bilgileri alanında belirttiğim adrese gönderilsin.
( ) Elden teslim almak istiyorum. (vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname ya da yetki belgesi gereklidir)

 

5. KVKK kapsamındaki başvuru nedeninizi açıklayınız:

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Kişisel Veri Sahibinin;

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: